phone icon
email icon
Maak een afspraak
NVCG gecertificeerd
Internationaal trainer Juvéderm en Botox
9,6 / 10 klantbeoordeling
Altijd een natuurlijk resultaat

ALGEMENE VOORWAARDEN

9,6

uit 621 beoordelingen

35.700+

behandelingen verricht

Toepasselijkheid

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Kliniek Dokter Frodo. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Definities

Wederpartij

Wederpartij

Klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek.

Uitingen

Uitingen

Iedere communicatie vanuit Kliniek Dokter Frodo ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, Facebook meldingen, foto’s, drukwerk, enzovoort.

Materialen

Materialen

Foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enzovoort.

Diensten

Diensten

Behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten.

Producten

Producten

Door Kliniek Dokter Frodo gebruikte en geleverde producten.

Levering

Levering

De uitingen, diensten, producten en materialen van Kliniek Dokter Frodo worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Kliniek Dokter Frodo geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

Overmacht

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Kliniek Dokter Frodo, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Kliniek Dokter Frodo, enzovoort.

Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Kliniek Dokter Frodo de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet levering op grond van overmacht ontlenen. Kliniek Dokter Frodo is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet levering op grond van overmacht.

Beëindiging overeenkomst

Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Kliniek Dokter Frodo niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Kliniek Dokter Frodo het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Kliniek Dokter Frodo mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door Danielle Gerritsen en worden aangevraagd via info@dokterfrodo.nl.

Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Kliniek Dokter Frodo geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Kliniek Dokter Frodo hetzij van leveranciers van Kliniek Dokter Frodo. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.

Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Kliniek Dokter Frodo vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Kliniek Dokter Frodo juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Kliniek Dokter Frodo is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Kliniek Dokter Frodo verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Kliniek Dokter Frodo kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van Kliniek Dokter Frodo zijn, wordt afgewezen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch cliëntenbestand) en het mailingbestand van Kliniek Dokter Frodo. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, et cetera. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij.

Kliniek Dokter Frodo is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij Danielle Gerritsen, Cornelis Krusemanstraat 9, 1075 NB Amsterdam. Een formulier voor het aanvragen van de persoonlijke gegevens is beschikbaar via info@dokterfrodo.nl of via 020 421 1559.

Prijzen en betaling

Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Kliniek Dokter Frodo te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Kliniek Dokter Frodo voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Kliniek Dokter Frodo ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Kliniek Dokter Frodo heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Kliniek Dokter Frodo het recht de betreffende dienst niet te verlenen.

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over een product of dienst van Kliniek Dokter Frodo?

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over een product of dienst van Kliniek Dokter Frodo?

Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Kliniek Dokter Frodo te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via info@dokterfrodo.nl of via 020 421 1559.

Wijzigingen

Wijzigingen

Het staat Kliniek Dokter Frodo te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Reviews