phone icon
email icon
Maak een afspraak

Botox en fillers door tandartsen aan banden gelegd.

19 november 2019

Botox en fillers door tandartsen aan banden gelegd.

De recente uitspraak van een regionaal tuchtcollege in Amsterdam verklaart dat een tandarts onbevoegd is voor het geven van injecties, die louter een cosmetisch doel dienen. Behandelaars moeten zowel bevoegd als bekwaam zijn, dus naast een BIG-registratie moet een arts handelen binnen zijn deskundigheidsgebied.

Concreet: tandartsen zijn niet bevoegd om lippen en rimpels te injecteren met botox of fillers als het geen tandheelkunst betreft.’

Er is grote bezorgdheid over de wildgroei aan artsen en tandartsen die ten onrechte cosmetische behandelingen in het gezicht doen. Het is belangrijk dat het Tuchtcollege eindelijk duidelijk heeft gemaakt dat tandartsen deze cosmetische behandelingen niet mogen doen.

Artikel in de volkskrant: Botox door de huisarts of tandarts. Is dat wel een goed idee?

Noot

Het ministerie van VWS heeft een wijziging van de Wet BIG in voorbereiding. Eén wijziging leidt ertoe dat ook (be)handelingen met een cosmetisch oogmerk onder de Wet BIG gaan vallen. In de wet zal worden vastgelegd welke beroepsbeoefenaren zelfstandig bevoegd worden om injecties met botox of fillers te geven. Op dit moment is niet duidelijk of tandartsen zelfstandig bevoegd gaan worden. Los van de bevoegdheid, zullen tandartsen ook aan de eis van bekwaamheid moeten voldoen. De bekwaamheidseisen zullen nader uitgewerkt worden in het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde. Het Kwaliteitskader wordt ontwikkeld onder regie van Zorginstituut Nederland. De KNMT zal het standpunt aanpassen indien dat op grond van nieuwe wet- en regelgeving noodzakelijk is.’

5.25.

Ten aanzien van de op te leggen maatregel overweegt het college dat verweerster inmiddels  weliswaar de titel ‘cosmetisch arts’ van de website van haar kliniek heeft verwijderd, maar dat zij zich nog wel presenteert als ‘medical trainer’. Daarmee maakt zij nog steeds onvoldoende duidelijk dat zij geen arts is maar tandarts. Verweerster lijkt voorts nog onvoldoende doordrongen van de medisch-professionele standaard die zij had behoren te volgen ten aanzien van de behandeling van klaagster, met name ook ten aanzien van de nazorg aan klaagster en ten aanzien van de organisatie van haar kliniek. Gezien de ernst van de klacht is de oplegging van na te melden maatregel daarvoor passend.

Geplaatst in Algemeen